Podmínky affiliate programu („Podmínky“) – Smluvní vztah

Vyplněním registračního formuláře a potvrzením o přečtení a souhlasu s podmínkami programu v systému Affilbox.cz, jak je definován níže souhlasí registrující se partner („Partner“) s těmito podmínkami a odesílá žádost o uzavření Smlouvy se společností STAZ s.r.o., se sídlem: Mlýnská 21, 746 01 Opava, Česká republika, IČ 60779918, vedená u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 6343 („STAZ“) o zapojení do jejího affiliate programu.

 • Obecná ustanovení
 • Podmínky spolupráce
 • Odměna
 • Technický servis
 • Osobní údaje
 • Trvání a zánik smlouvy
 • Závěrečná ustanovení

I. Obecná ustanovení

 1. Společnost STAZ zajišťuje provoz technologie („Technologie“) podporující prodejní a marketingové aktivity spočívající především v propagaci nabídky zboží prodávané internetovými obchody provozovanými společností STAZ („Obchody“). Technologie je přímo spravována a provozována Affilbox.cz, operátorem sítě je společnost OLYMPIC s.r.o. („OLYMPIC“)
 2. Partner bude na svých internetových stránkách („Web“) provozovat Technologii. Při splnění podmínek uvedených dále, mu vznikne nárok na zaplacení odměny, jejíž výše bude vypočtena postupem uvedeným v článku III.
 3. Partner prohlašuje, že všechny jím uvedené údaje v online registraci stejně jako v partnerském účtu v Affilbox.cz, jsou pravdivé a úplné. Programu se může účastnit pouze Partner, který má potřebná oprávnění k takové činnosti, zejm. pak příslušné oprávnění k podnikání.

II. Podmínky spolupráce

 1. Partner má možnost na Webu umístit odkaz na Obchody („Odkaz“).
 2. Odkaz nesmí být umístěn na stránky s obsahem odporujícím zákonům České republiky, na stránky s pornografickým obsahem anebo internetové stránky s obsahem, který by mohl jinak poškodit dobré jméno společnost STAZ. Obsah Webu nesmí porušovat práva třetích stran. Společnost STAZ si vyhrazuje právo kontrolovat obsah stránek a umístění Odkazů na internetových stránkách Partnerů.
 3. Partner nesmí napodobovat vzhled webových stránek a podstránek společnosti STAZ či jakkoli jinak budit v návštěvníkovi dojem, že Web je vlastněn či provozován zcela či z části společností STAZ. Logo společnosti STAZ a doplňující propagační materiály, které se vztahují na společnost STAZ, mohou být použity pouze po předchozím písemném souhlasu společnosti STAZ. Partner nesmí využívat název společnosti STAZ jinak než v souvislosti s provozem Odkazů na Webu.
 4. V souvislosti s Odkazem nesmí Partner používat jakákoliv automatická otevírání internetových stránek bez akce návštěvníka webu, např. autohits systémy, načítání serveru jakéhokoliv Obchodu do pop-up a pop-under oken, načítání takového serveru Obchodu do iframe apod. Kliknutí na Odkaz musí být výsledkem svobodného rozhodnutí (vědomě volního jednání) návštěvníka internetové stránky Partnera, nikoli jednáním v omylu či důsledkem neodvratitelného procesu.
 5. Odkazy nesmí být umisťovány na stránky bez obsahu a na internetové stránky vytvořené pouze za účelem zobrazování reklam, ať už je obsah s internetovými obchody provozovanými společností STAZ relevantní či nikoliv.
 6. Partner nesmí využívat rozesílání nevyžádané pošty (spam) ani jinou nedovolenou formu propagace.
 7. Společnost STAZ neodpovídá za funkčnost Odkazů a Technologie a zároveň nezaručuje žádné minimální počty kliknutí na Odkaz, dobu jejich uskutečnění, případně výši Odměn podle článku III níže získaných Partnerem na základě Podmínek. Společnost STAZ neodpovídá za škody vzniklé na základě nefunkčnosti nebo nesprávné funkčnosti Technologie nebo Odkazů. Společnost STAZ neodpovídá za škody způsobené nečinností nebo činností třetích stran. Za obsah Webu nese odpovědnost Partner.
 8. Partner není oprávněn jakoukoliv část Technologie nebo Odkazu měnit, pronajímat, půjčovat, prodávat, předávat dalším stranám a ani z nich nebo na jejich základě vytvářet odvozená díla nebo produkty.
 9. Společnost STAZ, Affilbox.cz nebo OLYMPIC má kdykoli právo změnit obsah i formu Odkazu, případně omezit či pozastavit jeho zobrazování na Webu Partnera.
 10. Partner nesmí bidovat či jinak inzerovat v reklamních systémech na výrazy obsahující „STAZ“ nebo „Krmivopropsy.cz“.

III. Odměna

 1. Odměna bude poskytnuta Partnerovi prostřednictvím společnosti Affilbox.cz dle Všeobecných podmínek Affilbox.cz a ostatních pravidel užívání nástrojů affiliate programu, za níže uvedených podmínek, a to za každého příchozího návštěvníka na stránky Obchodu, který uskuteční nákup zboží, za zboží zaplatí a od takové kupní/spotřebitelské smlouvy v zákonné lhůtě, případně v prodloužené lhůtě dle pravidel obchodu STAZ, neodstoupí.
 2. V případě, že návštěvník po kliknutí na Odkaz umístěný na internetových stránkách Partnera do 30 dnů od takového kliknutí zakoupí jakékoliv zboží v Obchodě, řádně zaplatí jeho cenu a zboží nevrátí v zákonné lhůtě od jeho obdržení, resp. ve lhůtě dohodnuté mezi STAZ a zákazníkem, („Nákup“), má Partner v takovém případě nárok na odměnu ve výši určené z ceny Nákupu bez DPH („Odměna“).
 3. Výše Odměny je určena ve výši 10% z nákupu zboží v aktivních podmínkách programu v rozhraní Affilbox.cz.
 4. Odměna může být zvýšena na základě časově omezené akce či dohodě s Partnerem.
 5. Délka platnosti cookie, tedy doba mezi klinutím na Odkaz umístěný na internetových stránkách Partnera a nákupem zboží v Obchodě při které lze nárokovat Odměnu, může být oznámením ze strany STAZ prodloužena případně zkrácena v návaznosti na způsob využívání Technologie Partnerem.
 6. Odměnu podle článku III obdrží vždy pouze ten Partner, z jehož stránek vstoupil zákazník na internetové stránky Obchodu jako poslední před uskutečněním Nákupu. Nárok na odměnu není dotčen takovými vstupy zákazníka na internetové stránky Obchodu, které nebyly uskutečněny prostřednictvím Odkazů umístěných na stránkách Partnerů.
 7. Nárok na Odměnu a její výplatu vzniká pouze za předpokladu, že celková výše Odměny dosáhne nejméně 1000 Kč, pokud je účet veden v korunách, případně jiného limitu výplatního minima v Affilbox.cz, které partner má uvedené ve svém partnerském účtu. Výplata probíhá prostřednictvím společnosti Affilbox.cz za podmínek a způsobem stanoveným ve Všeobecných podmínkách a ostatních pravidlech užívání nástrojů affiliate programu Affilbox.cz. Společnost STAZ si vyhrazuje právo během 60 dnů od uskutečnění každé transakce/nákupu provést korekci těchto transakcí/nákupů, tedy odstranění neplatných transakcí. Za neplatné transakce se považují zejména transakce, které nejsou způsobilé k výplatě z následujících důvodů: (i) vrácení produktů v zákonné lhůtě, případně prodloužené lhůtě stanovené STAZ nebo na stránkách Krmivopropsy, (ii) duplicitní zadání nebo jiná chyba v objednávce, která zabraňuje její realizaci (iii) nedodržení podmínek affiliate programu, a to ať už těchto podmínek nebo podmínek Affilbox.cz (iv) v souvislosti s prodejem, nepřijetí úhrady od Návštěvníka nebo vrácení úhrady návštěvníkovi ze strany STAZ (v) nepřevzetí objednaného zboží ze strany zákazníka. Teprve po uplynutí této 60 ti denní lhůty vzniká Partnerovi nárok na výplatu Odměny, a to v dalším nejbližším výplatním termínu v souladu s podmínkami Affilbox.cz.
 8. Z technických důvodů je pro uznání Odměny nutné, aby návštěvníci stránek Partnera měli ve svém počítači povoleny cookies.
 9. Partner má nárok na Odměnu z Nákupů, které byly dokončeny v době trvání smlouvy, jsou-li splněny podmínky článku III a Všeobecné podmínky Affilbox.cz.
 10. Partner je povinen zdanit Odměnu dle platného Zákona o daních z příjmů stejně jako dodržovat další ustanovení zákona pokud jde o příjem z odměny plynoucí.
 11. Pokud Partner poruší ustanovení článku I odstavec 3, nárok na výplatu Odměny zaniká. Společnost STAZ může zaúčtovat doposud nevyplacené Odměny proti splatným nárokům vůči Partnerovi.
 12. Výše Odměny je určena výhradně na základě údajů společnosti STAZ a Affilbox.cz, žádné jiné způsoby měření či výpočtu výše Odměny nebudou mít účinek.
 13. Nárok na odměnu a její výplatu se nevztahuje na sortiment označený štítkem partnerský prodej.

IV. Technický servis

 1. Technický servis související s provozem Technologie a Odkazů zajišťuje společnost OLYMPIC. Partner je povinen poskytnout společnosti STAZ i společnosti OLYMPIC veškerou relevantní asistenci v souvislosti s technickým servisem Technologie nebo Odkazu.
 2. Přístup k reportům a affiliate odkazům získává partner zapojením do affiliate programu STAZ v Affilbox.cz.
 3. Partner je povinen udržovat internetovou stránku s Odkazem, kterou provozuje, v provozuschopném stavu.

V. Osobní údaje

 1. Osobní údaje Partnera uvedené ve Smlouvě a v systému registrace provozované Technologie, které Partner společnosti STAZ spokytne, jsou zpracovávány společností STAZ v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Poskytnuté údaje budou zpracovávány za účelem splnění účelu Smlouvy. Partner tímto zároveň souhlasí, aby jeho osobní údaje byly též poskytnuty společnosti STAZ k marketingovým účelům, k zasílání aktualit z affiliate programu STAZ a k zasílání informací o akcích využitelných k propagaci.
 2. Partner souhlasí s tím, že společnost STAZ může používat jeho jméno (nebo název společnosti) a logo v prezentacích, marketingových materiálech, seznamech zákazníků a seznamech zákazníků na webových stránkách.
 3. Partner akceptací Podmínek dává rovněž souhlas se zpracováním svých osobních údajů uvedených v registraci. Poskytnuté osobní údaje mohou být zpřístupněny pouze zaměstnancům společnosti STAZ a společnosti Affilbox.cz a OLYMPIC. Pokud bude k jeho osobním údajům mít přístup jiný subjekt, bude tomu tak pouze v rámci spolupráce na činnostech společnosti STAZ za účelem zlepšení svých služeb a k obchodním a marketingovým účelům, přičemž tento subjekt nebude oprávněn údaje předávat jiné osobě.

VI. Trvání Smlouvy a zánik Smlouvy

 1. Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.
 2. Tato smlouva může být ukončena dohodou, výpovědí, okamžitým ukončením ze strany společnosti STAZ dle článku VI odstavec 3, automaticky v případě ukončení spolupráce/smlouvy mezi Partnerem a Affilbox.cz, popřípadě také odstoupením od Smlouvy za podmínek uvedených dále. Oznámení o ukončení smlouvy může být doručeno elektronickou formou.
 3. V případě závažného porušení povinností, či méně závažného opakovaného porušení povinností Partnera dle těchto Podmínek či zneužití Technologie má společnost STAZ právo od Smlouvy s okamžitou účinností odstoupit.
 4. Smlouvu mohou obě strany vypovědět i bez udání důvodu s výpovědní lhůtou 7 dní, která začíná běžet ode dne, ve kterém byla výpověď druhé straně doručena.

VII. Závěrečná ustanovení

 1. Tato Smlouva a podmínky v ní obsažené nahrazují veškeré předchozí smlouvy a podmínky ujednané mezi Partnerem a STAZ týkající se jakékoliv spolupráce na affiliate programu STAZ, a veškeré předchozí smlouvy a ujednání mezi STAZ a Partnerem týkající se účasti na affiliate programu se tímto ruší.
 2. Společnost STAZ si vyhrazuje právo kdykoliv změnit tyto Podmínky, přičemž tuto změnu oznámí prostřednictvím rozhraní Affilbox.cz s předstihem alespoň 7 dní. Aktuální Podmínky budou vždy dostupné v rozhraní Affilbox.cz. Partner je povinen pravidelně kontrolovat, zda není k dispozici aktuálnější verze Podmínek.
 3. Veškeré spory vzniklé z Podmínek či v souvislosti s nimi budou s konečnou platností rozhodnuty v rozhodčím řízení u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky v Praze podle Řádu a pravidel tohoto rozhodčího soudu.
 4. Tyto Podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 25.11.2016.

Podmínky affiliate programu platné do 25. 11. 2018

© 2021, Všechna práva vyhrazena, krmivopropsy.cz Foreveryone